Ψηφίσθηκε το Φερεγγυότητα II - Κατάργηση του νδ 400/1970

(Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4364/2016 για τις υφιστάμενες ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις)

Ψηφίσθηκε από την ελληνική Βουλή το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων («Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13/5.2.2016), από 1.1.2016 καταργείται το ν.δ 400/1970. Η ασφαλιστική εκκαθάριση της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», όπως και όλες οι υφιστάμενες μέχρι και την 31.12.2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4364/2016 και ειδικότερα των άρθρων:

Άρθρο 235 Έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης
Άρθρο 236 Δημοσίευση των αποφάσεων περί έναρξης διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 237 Διαδικασία διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή
Άρθρο 238 Καθήκοντα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή
Άρθρο 239 Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 240 Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων
Άρθρο 241 Στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν σε προνομιακές απαιτήσεις
Άρθρο 242 Εργασίες εκκαθάρισης - Εξασφάλιση και αναγγελία απαιτήσεων από ασφάλιση
Άρθρο 243 Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 244 Ενημέρωση κατοίκων άλλων κρατών - μελών
Άρθρο 245 Περάτωση και λήξη ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 246 Εφαρμοστέο δίκαιο στην εκκαθάριση
Άρθρο 247 Λοιπά θέματα εκκαθάρισης
Άρθρο 248 Υφιστάμενες εκκαθαρίσεις

Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας σε όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε: 34793/05/Β/95/008, που της χορηγήθηκε με την υπ’αριθμόν Κ3-10051/20-12-1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 7/2-1-1996). H εταιρεία τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζονται ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12β, 17α, 17β, 17γ και 62επ. Του ν.δ. 400/1970.

Γρήγορη πρόσβαση

Απόφαση ανάκλησης
Διορισμός εκκαθαριστή