Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών (Δ.Ε.Ε.Ε.) της Τράπεζας της Ελλάδος

Επικουρικό Κεφάλαιο (Ν.Π.Ι.Δ. 237/1986)

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος